TRİKÜSPİT VE PULMONER KAPAK HASTALIĞI
Sağ taraflı kalp kapaklarının kazanılmış hastalıkları sol taraftaki kalp kapak hastalıklarından muh­temelen rölatif olarak daha düşük basınç farkı ve hemodinamik strese bağlı, çok az görülmektedir. Gerçekten de, sağ taraflı kapak disfonsiyonu genellikle morfolojik normal kapakların pulmoner hi­pertansiyon gibi hemodinamik strese maruz kalması sonucu oluşur. Triküspit ve pulmoner kapak anormallikleri hem de çeşitli konjenital hastalıkların bir parçası da olabilir (VIII kısımda tartışılmışı. Bu bölüm sağ taraflı kalp kapaklarının kazanılmış anormalliklerine ve erişkinlerde sıklıkla tanı ko­nulan pulmoner darlığa odaklanacaktır.

 


Triküspit darlık çok nadirdir. Birçoğu römatik kalp hastalığına bağlıdır. Eğer römatik tri­küspit darlık varsa, o genellikle mitral darlıkla ilişkilidir ve bu da gelişen şikâyet ve semptom­ların çoğunun sorumlusudur. Karsinoid kalp hastalığı da triküspit darlık oluşturabilir ve semptomlar sağ ventriküler çıkış yolunu tıka­yan tümör (miksom veya metastaz) veya veje­tasyonlar tarafından da taklit edilebilir.

Triküspit darlık semptomları primer olarak artmış sistemik venöz basınçtan kaynaklanır (Resim.1). Periferik ödem, asit, hepatik bü­yüme ve sağ üst kadran hassasiyeti kronik tri­küspit darlık ve yetersizlikte gelişebilir. Azal­mış kardiyak debi göze çarpan halsizliğin nedenidir. Jügüler venöz basınç artar ve bozul­muş RV doluş sırasında atriyal sistol ile beraber belirgin  a dalgası görülür. Triküspit darlığa bağlı üfürüm sol sternal uçta, düşük frekanslı diyastolik üfürüm şeklindedir. Ama bu, genel­likle eşlik eden mitral darlığa bağlı üfürümden zor ayırt edilir veya gizlenir. Fizik muayene mitral darlığı olan hastalarda inspiryum sırasın­da güçlenen diyastolik üfürüm (birçok sağ ta­raflı üfürümlerde olduğu gibi) veya jügüler ve­nöz nabızda belirgin a dalgası varlığı ile triküspit darlığını gösterebilir.

Faydalı tanısal yöntemlere göğüs radyografi­si, EKG, Doppler-ekokardiyografi aittir. Sağ at­riyal genişleme sıklıkla göğüs filminde görülür ve EKG’de II derivasyonda geniş, pik P dalgası şeklinde ortaya çıkar. Artmış sağ atriyal basınca bağlı atriyal fibrilasyon yaygın­dır.

Ekokardiyografi tipik olarak kalınlaşmış tri­küspit yaprakçıklar, azalmış mobilite, skarlaşmış kordalar ve bazen hareketli yaprakçıklar sonucu kubbeleşme aşikâra çıkarır. Karsinoid kalp hastalığı açık pozisyonda fiske ve daral­mış kalın triküspit kapak yaprakçıkları şeklinde farklı bir morfolojiye sahiptir. Doppler incele­me modifiye Bernoulli denklemi ile diyastolik basınç gradiyentini ölçmeye imkan verir. Tri­küspit darlığın tanısı için kalp kateterizasyonu genellikle gerekli değildir, eğer yapılırsa eşza­manlı basınç ölçümü için hem sağ atriyumda hem de ventrikülde olmak üzere iki farklı kate-ter kullanılmalıdır. Kardiyak debi azalmışsa, triküspit gradiyentler de düşük olacaktır, o yüz­den tek kateterin geri çekilmesi ile yeterli şekil­de değerlendirilemeyecektir. Klinik olarak önemli triküspit darlığı genellikle kapak alanı­nın 1.5 cm2 altında olması ile ilişkilidir.

Triküspit darlığın tedavisi venöz konjesyonu önlemek için diüretik ve nitratlardan ibarettir. Refrakter hastalara triküspit kapak değişi”” cerrahisi yapılmalıdır, diğer taraftan eşzama.ni mitral kapak hastalığı cerrahi zamanlamanın primer belirtecidir. Cerrahi yaklaşım hem de tümörlerin çıkarılması veya miksom için yapı­labilir. Triküspit darlık için perkutan balon valvuloplasti yöntemi ile ilgili ilk uygulamalar ce­saret vericidir.